PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:52:30 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:52:20 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai18:03:09 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai18:01:31 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9716
5Bùi Văn Đóa17:46:37 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
6Bùi Văn Đóa17:46:29 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
7Bùi Văn Đóa17:46:19 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
8Bùi Văn Đóa17:46:12 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
9Bùi Văn Đóa17:46:01 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
10Bùi Văn Đóa17:40:58 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
11Bùi Văn Đóa17:40:19 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
12Bùi Văn Đóa17:40:03 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
13Khách vãng lai17:39:57 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai17:39:57 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai17:39:49 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai17:16:14 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=324
17Khách vãng lai17:16:13 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=324
18Khách vãng lai15:35:52 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
19Khách vãng lai15:35:45 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai15:34:29 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai15:33:30 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai15:33:08 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
23Nguyễn Thị Ngân15:18:15 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Nguyễn Thị Ngân15:04:13 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
25Khách vãng lai15:03:52 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai15:03:36 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai15:03:24 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai14:39:45 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai14:37:36 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai14:31:32 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai14:31:23 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
32Khách vãng lai14:31:23 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
33Khách vãng lai13:57:50 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
34Khách vãng lai13:36:32 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
35Khách vãng lai13:28:48 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai13:24:29 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai12:23:00 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5678
38Khách vãng lai12:22:15 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
39Khách vãng lai11:57:15 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
40Khách vãng lai11:43:40 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
41Khách vãng lai11:36:18 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai11:36:01 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
43Khách vãng lai11:36:01 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/so_diem_lop_bo_mon.aspx
44Khách vãng lai11:33:14 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
45Khách vãng lai11:32:26 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
46Khách vãng lai11:28:47 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/default.aspx
47Khách vãng lai11:26:54 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai11:13:22 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
49Khách vãng lai10:51:37 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
50Khách vãng lai10:21:29 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
51Nguyễn Thị Thu10:20:08 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
52Nguyễn Thị Thu10:20:05 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
53Nguyễn Thị Thu10:19:17 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
54Nguyễn Thị Thu10:18:54 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
55Nguyễn Thị Thu10:18:35 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/thong_ke_hoc_sinh_c1.aspx
56Nguyễn Thị Thu10:17:49 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
57Nguyễn Thị Thu10:17:29 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
58Nguyễn Thị Thu10:16:22 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
59Nguyễn Thị Thu10:16:08 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
60Nguyễn Thị Thu10:15:48 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Nguyễn Thị Thu10:15:23 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
62Nguyễn Thị Thu10:14:30 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
63Nguyễn Thị Thu10:01:37 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
64Nguyễn Thị Thu10:01:25 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
65Khách vãng lai10:01:14 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai10:01:09 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Cao Nguyên Khải09:58:38 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
68Cao Nguyên Khải09:58:33 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11926
69Cao Nguyên Khải09:56:15 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
70Khách vãng lai09:54:09 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai09:53:56 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Phạm Thị Thúy09:34:18 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
73Phạm Thị Thúy09:34:10 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
74Phạm Thị Thúy09:34:02 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
75Phạm Thị Thúy09:33:52 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
76Phạm Thị Thúy09:33:42 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
77Phạm Thị Thúy09:32:59 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Phạm Thị Thúy09:32:45 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
79Khách vãng lai09:32:04 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai09:31:52 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai09:19:25 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai09:19:25 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai05:30:22 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00265
84Khách vãng lai05:09:19 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17374
85Khách vãng lai02:05:24 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
86Khách vãng lai01:11:44 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5672
87Khách vãng lai00:58:16 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login.aspx
88Khách vãng lai00:08:12 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn/login.aspx
16 1 2019